Warszawski Uniwersytet Kulinarny

Regulamin Warszawskiego Uniwersytetu Kulinarnego

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem warsztatów jest Uniwersytet Kulinarny sp. z o.o. NIP: 5252784104, REGON: 382871285, zwany dalej „Organizatorem”, „Warszawskim Uniwersytetem Kulinarnym” lub „WUK”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i przebiegu warsztatów kulinarnych, których organizatorem jest WUK.
 3. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Event – Warsztaty kulinarne będące wydarzeniami specjalnymi, ze względu na ich tematykę, zakres warsztatów lub inne okoliczności uznane przez Organizatora za uzasadniające określenie danych Warsztatów kulinarnych jako specjalny Event;
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
  3. Strona internetowa – strona internetowa WUK dostępna pod adresem https://wuk.com.pl/
  4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat (w przypadku nieukończenia 18 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego), a także przedsiębiorca, biorący udział w Warsztatach kulinarnych lub Event’cie;
  5. Umowa – umowa, zawierana pomiędzy WUK a Uczestnikiem, uprawniająca Uczestnika do wzięcia udziału w Warsztatach kulinarnych lub Event’cie;
  6. Warsztat kulinarny – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestnika, polegająca na uczestnictwie w szkoleniu kulinarnym organizowanym w Warszawskim Uniwersytecie Kulinarnym lub innym wskazanym przez WUK miejscu;
  7. Voucher – kupon uprawniający Osobę fizyczną lub Przedsiębiorcę do wzięcia udziału w Warsztatach kulinarnych lub innym wydarzeniu (Event’cie) organizowanym przez WUK;
  8. Zamawiający – osoba fizyczna lub przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), zamierzające zawrzeć Umowę z Organizatorem.
 4. Wszelkie informacje dotyczące świadczonych usług dostępne są zgodnie z poniższymi danymi:

adres korespondencyjny: 00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6

e-mail: hello@wuk.com.pl

telefon kontaktowy: +48518703608

 1. Informacje o Warsztatach kulinarnych lub Event’cie udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 2. Zakup Warsztatów kulinarnych
 1. Uczestnictwo w Warsztatach kulinarnych lub Event’cie może odbyć się poprzez zakup Warsztatu kulinarnego, Event’u lub na podstawie posiadanego Voucher’
 2. Do zakupu Warsztatów kulinarnych, Event’u lub Voucher’a w WUK wymaga się aby Zamawiający uprzednio:
  1. zapoznał się z, i zaakceptował niniejszy Regulamin,
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonania Umowy i przeprowadzenia Warsztatów kulinarnych lub Event’u (o ile dotyczy),
  3. złożył oświadczenie o pełnoletniości zgłoszonego Uczestnika lub zobowiązania się do dostarczenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów kulinarnych lub Event’u, zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Warsztatach kulinarnych lub Even’cie niepełnoletniego Uczestnika,
  4. podał wszelkie wymagane dane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na Stronie internetowej,
  5. dokonał zapłaty.
 3. Dostępne są dwie wersje Voucher’ów:
 4. Voucher Standardowy w cenie 249,00 PLN brutto (słownie: dwieście czerdzieści dziewięć 00/100), uprawniający do uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych okaziciela Voucher’a;
 5. Voucher Event’owy w każdorazowo określanej na Stronie internetowej cenie, w zależności od rodzaju wydarzenia, uprawniający okaziciela Voucher’a do uczestnictwa w Event’cie organizowanym przez WUK.
 6. Warsztat kulinarny oraz Event ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów kulinarnych lub Event’u w każdej chwili.
 • 3. Płatności. Zwrot płatności
 1. Płatności za Warsztat kulinarny, Event lub Voucher należy dokonać za pośrednictwem internetowych środków płatniczych podanych podczas dokonywania zakupu.
 2. Zakup Warsztatu kulinarnego, Event’u lub Voucher’a może poprzedzać rezerwacja, która zachowuje swoją ważność przez 24 godziny od jej dokonania.
 3. Płatności za Warsztat kulinarny, Event lub Voucher należy dokonać nie później niż wterminie 24 godzin od złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji, zamówienie lub rezerwacja zostaje anulowana. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 4. Voucher Standardowy może zostać wykorzystany na dowolny Warsztat kulinarny lub Event, jednakże pod warunkiem dokonania w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopłaty różnicy ceny pomiędzy ceną Voucher’a Standardowego, a ceny danego Event’u.
 5. Voucher Event’owy może zostać wykorzystany na dowolny Warsztat kulinarny lub Event organizowany przez WUK. W przypadku wykorzystania Voucher’a Event’owego na uczestnictwo w Warsztacie kulinarnym lub Event’cie, w cenie niższej niż cena danego Voucher’a Event’owego, Organizator nie dokonuje zwrotu różnicy w cenie. Jeżeli Event, w którym posiadacz Voucher’a Event’owego zamierza wziąć udział jest wyższy niż wartość danego Voucher’a, to jego posiadacz może wziąć udział w tym Event’cie pod warunkiem dokonania w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopłaty różnicy ceny pomiędzy ceną Vouchera Event’owego, a ceną danego Eventu
 6. Płatność, o której mowa w ust. 4 lub 5 powinna zostać dokonana w terminie co najmniej 3 (trzech) dni od daty planowanego Event’u. Jeżeli posiadacz Voucher’a dokona płatności w terminie późniejszym niż wskazany w zdaniu pierwszym, wówczas zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi potwierdzenia dokonania płatności, przed rozpoczęciem uczestnictwa w Event’cie.
 7. Voucher nie może zostać zwrócony, jak również nie może zostać wymieniony na pieniądze, jednakże może zostać wykorzystany w ciągu 12 miesięcy od daty jego zakupu. Niewykorzystanie Voucher’a w terminie 12 miesięcy od daty jego zakupu, skutkuje utratą jego ważnoś Voucher może zostać wykorzystany tylko jeden raz.
 8. Utrata ważności Voucher’a, nie uprawnia jego posiadacza do zwrotu kosztu Voucher’
 9. Wykupiony Warsztat kulinarny nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik Warsztatów kulinarnych nie stawi się na termin Warsztatów kulinarnych, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów Warsztatów kulinarnych, jak również nie przysługuje możliwość skorzystania z innych Warsztatów kulinarnych, w zamian za ominięte Warsztaty.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów kulinarnych w każdej chwili. W przypadku odwołania Warsztatów kulinarnych Organizator dokonuje zwrotu płatności w pełnej wysokości, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na wzięcie udziału w Warsztacie kulinarnym w innym terminie, w innym Warsztacie kulinarnym lub wyrazi zgodę na przyjęcie Voucher’a Standardowego.
 12. Ewentualny zwrot płatności, o której mowa w ust. 11 dokonywany jest przez WUK na rachunek bankowy Zamawiającego. Organizator dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni, od dnia stwierdzenia zasadności zwrotu.
 • 4. Odstąpienie od Umowy

Na podstawie art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683, z późn.zm.) Uczestnikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z uwagi na charakter świadczonej przez Organizatora usługi na podstawie Umowy, tj. usługi gastronomicznej i rozrywkowej, zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu.

 • 5. Reklamacje
 1. Reklamacje można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres: 00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
  2. drogą e-mailową na adres: hello@wuk.com.pl
 2. W reklamacji Zamawiający lub Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, podstawę złożenia reklamacji (nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy) oraz wskazać żądanie, wynikające ze złożonej reklamacji.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje i powiadamia Zamawiającego lub Uczestnika o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 4. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również niezgodności opisu Warsztatów kulinarnych lub Event’u, a faktyczną realizacją Warsztatów kulinarnych lub Event’u.
 • 6. Przebieg Warsztatów kulinarnych lub Event’u.
 1. Temat Warsztatów kulinarnych lub Event’u, zakres przygotowywanych potraw, data, godzina i osoba prowadząca Warsztaty kulinarne lub Event’y oraz przybliżony czas trwania warsztatów określany jest każdorazowo na Stronie internetowej.
 2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do udziału w Warsztatach kulinarnych lub Event’cie przez Uczestnika, jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 3. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w Warsztatach kulinarnych lub Event’ach dopuszczających możliwość uczestnictwa osób niepełnoletnich, jednakże wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody i zaakceptowaniu treści Regulaminu przez ich opiekunów prawnych.
 4. Organizator zastrzega, że planowane do wykonania menu może ulegać zmianom w zależności od dostępności planowanych do wykorzystania składnikó Potrawy przygotowywane podczas Warsztatów kulinarnych lub Event’ów sporządzane są wcałości ze składników (produktów) dostarczanych przez WUK.
 5. WUK zapewnia Uczestnikom Warsztatów kulinarnych lub Event’ów:
  1. profesjonalnie wyposażone stanowisko pracy oraz wszelkie niezbędne przyrządy i urządzenia,
  2. produkty wysokiej jakości do przygotowania wszystkich planowanych w ramach Warsztatu kulinarnego lub Event’u potraw,
  3. prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego prowadzącego,
  4. wspólny posiłek w WUK po zakończeniu Warsztatów kulinarnych lub Event’u,
  5. receptury przygotowanych posiłkó
 6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na rejestrowanie (fotograficzną, video, monitoring wizyjny) przebiegu Warsztatów kulinarnych lub Event’ów.
 7. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas warsztatów oraz na wykorzystanie jego wizerunku przez WUK na Stronie internetowej, jak również w mediach społecznościowych WUK (np. facebook, instagram), dokumentujących przebieg Warsztatów kulinarnych lub Event’ów.
 8. Uczestnik Warsztatów kulinarnych lub Event’u (lub jego opiekun prawny, w przypadku niepełnoletnich Uczestników) powinien zapoznać się ze składem dań, w szczególności gdy jest on uczulony lub wrażliwy na pożywienie, składniki potraw, artykuły spożywcze itp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną styczność Uczestnika z alergenami i za następstwa takich przypadkó
 9. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarówno innym Uczestnikom, jak i WUK. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnikó
 10. Uczestnicy zobowiązują się w ramach Warsztatów kulinarnych lub Event’ów do:
  1. Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
  2. Przestrzegania zasad higieny, tj. mycia rąk przed rozpoczęciem i zakończeniem każdej czynności oraz każdorazowo przed oddaleniem się od stanowiska pracy, jak i po powrocie na swoje stanowisko;
  3. Zachowania szczególnej ostrożności w obsłudze urządzeń niebezpiecznych, tj. w szczególności urządzeń osiągających wysoką temperaturę (np. kuchenka, piekarnik, itp.), jak i ostrych narzędzi (np. noże, tasaki itp.);
  4. Przestrzegania poleceń obsługi WUK oraz osób prowadzących Warsztaty kulinarne lub Event’y;
  5. Wyrzucania odpadów do specjalnie przeznaczonych w tym celu pojemników (np. do niewyrzucania ręczników papierowych do toalety itp.);
  6. Niezakłócania ciszy nocnej (22.00-6.00), w przypadku Warsztatów kulinarnych lub Event’ów odbywających się w czasie ciszy nocnej.
 11. Uczestnikom zabrania się:
  1. Przyrządzania posiłków, w tym w szczególności obsługi urządzeń niebezpiecznych, w rozumieniu ust. 10 lit. c), pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  2. Wynoszenia sprzętu kuchennego z sal przeznaczonych do prowadzenia Warsztatów kulinarnych lub Event’ów;
  3. Palenia w miejscach niedozwolonych, tj. np. budynek WUK;
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a wszczególności postanowień, o których mowa w ust. 11, lub w przypadku, gdy obsługa WUK lub prowadzący Warsztat kulinarny lub Event uzna, że Uczestnik zagraża sobie lub innym Uczestnikom, wówczas taki Uczestnik może zostać usunięty z Warsztatów kulinarnych lub Event’u. W takim przypadku usuniętemu z Warsztatów kulinarnych lub Event’u Uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek płatności i kosztów, a dodatkowo będzie on zobowiązany do naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej swym działaniem.
 • 7. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe w Warszawskim Uniwersytecie Kulinarnym są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kulinarny sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, NIP: 5252784104, REGON: 382871285, tel. +48518703608, email: hello@wuk.com.pl, strona internetowa: com.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności:
  1. w celu realizacji złożonego poprzez Formularz Zamówienia zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych – w zakresie danych podanych dobrowolnie);
  2. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez Formularz Zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi);
  3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny przetwarzania danych);
  4. w celu obsługi reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy);
  5. w celach marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych);
  6. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw);
  7. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Zamawiających i Uczestników).
 3. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas niezbędny do świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
 4. W związku z realizacją Umów (Warsztatów kulinarnych/Event’ów) dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zamawiającego lub Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 5. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. Prawo uzyskania kopii danych osoby zgłaszającej żądanie;
  3. Prawo do sprostowania danych tj. prawo zobowiązania administratora danych do usunięcia niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia ich lub aktualizacji, jeśli są niekompletne lub nieaktualne;
  4. Prawo do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania tj. zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. Prawo do przenoszenia danych uzyskanie od administratora danych dostarczonych danych przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i podmiotu otrzymującego;
  7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możliwe do zrealizowania w każdym czasie, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, możliwe do zrealizowania w każdym czasie;
  9. Prawo wycofania zgody, z którego osoba, której dane dotyczą ma prawo skorzystać w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres: 00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
  2. drogą e-mailową na adres: hello@wuk.com.pl
 7. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w przeciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wyraźnie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.2018 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 3. Zamawiający wypełniając Formularz Zamówienia